Proza

„Miasto człowieka”, jako myśl etyczno-polityczna w ujęciu prof. Józefa Lazzatiego – zakończenie

Zakończenie

W niniejszym tekście podjęto próbę przybliżenia myśli etyczno-politycznej stworzonej przez włoskiego prof. Józefa Lazzatiego.

W swoich rozważaniach prof. Lazzati działania polityczne porównuje do budowania miasta, które dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu polityków, staje się miejscem wzrostu i rozwoju człowieka. W tak rozumiane budowanie miasta powinni angażować się wszyscy obywatele. Jako przestrogę można uznać stwierdzenie, iż jeśli obywatel nie zainteresuje się polityką, to polityka zainteresuje się obywatelem.

Istotnym elementem rozważań była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie: Czy jako chrześcijanie, osoby świeckie powinny budować miasto człowieka na miarę człowieka?  Kanwą do tych refleksji były dokumenty Soboru Watykańskiego II, które określają zadania laikatu, zrównując je z powołaniem.

Reasumując, budowniczym miasta człowieka na miarę człowieka jest każdy świecki (w ujęciu dokumentów Soboru Watykańskiego II), który wzrasta w różnych kulturach i narodach, a podejmowane działania wykonuje w oparciu o autonomię rzeczywistości ziemskich oraz przez pryzmat powołania.

Bibliografia

 1. Caimi Luciano, Giuseppe Lazzati. Un laico secondo il Vangelo, Wydawnictwo In dialogo, Mediolan 2020.
 2. Gogacz Mieczysław, Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki, Wydawnictwo PALLOTTINUM, Warszawa 1991.
 3. Lazzati Giuseppe, La citta dell’uomo. Costruire, da cristiani la citta dell’uomo
  a misura d’uomo,
  Wydawnictwo Ave, Rzym 2002.
 4. Łobocki Mieczysław, Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.
 5. Pavan Massimiliano (red.), Dizioro Biografico degli Italiani (tom 64), Wydawnictwo Istituto della Enciclopedia Italiana, Rzym 1988.
 6. Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Wydawnictwo PALLOTINUM, Poznań 1968, s. 401-433.
 7. Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen gentium w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Wydawnictwo PALLOTINUM, Poznań 1968, s. 127- 265.
 8. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Wydawnictwo PALLOTINUM, Poznań 1968, s. 811-987.
 9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Statut Stowarzyszenia Miasto Człowieka z dnia 11.05.2019, Stowarzyszenie Miasto Człowieka, dostępny w: https://cittadelluomo.it/chi-siamo/lo-statuto/, [dostęp: 30.08.2022].

Damian Fr. Boral urodzony na początku lat 80-tych XX wieku. Z zamieszkania – katowiczanin, z łaski Bożej – chrześcijanin, z powołania – świecki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *